มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2017) ภายใต้หัวข้อ “Software Technology for Innovation”