ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 13 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตรการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 13 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับนักวิจัยทั่วไป นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ที่ต้องการใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในรูปเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยคอมพิวเตอร์ ได้อย่างรวดเร็ว

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแฟ้มข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและการคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น การทดสอบสมมติฐาน และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม SPSS ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากใช้งานง่าย สามารถหามาใช้ได้ง่าย และโปรแกรมมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องกับลักษณะงานวิจัยของตนเอง

วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

O นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 2,500 บาท
O บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,900 บาท

* สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 18 ส.ค. 60 ได้รับส่วนลด ดังนี้
• สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20 %
• สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15 %
• สมัคร 1 คน ลด 10 %

(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-spss13.php

TOP