ข่าวทั่วไป

ประกาศผลโครงงาน YSC 2012

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค(ภาคใต้) ได้จัดประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (Young Scientist Competition 2012 : YSC 2012) ขึ้น ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมานั้น


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอแจ้งผลการประกวด และขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมประกวดที่ส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการ YSC 2012 และมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ดังรายชื่อผลการประกวด

ผลการประกวด

TOP