ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ "ท่าศาลา เมืองน่าอยู่"