ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์สาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเผยแพร่ผลงานในวารสารชั้นนำของโลก

ผศ. ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ และ รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ รศ.ดร. คัมภีร์ ค้าแหวน อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เผยแพร่บทความเรื่อง "Preheating in an inflationary model with disformal coupling" ใน Physical Review D Volume 96 Article ID 023524

Physical Review D เป็นวารสารชั้นนำของโลกด้านอนุภาค สนาม แรงโน้มถ่วง และเอกภพวิทยา ที่จัดพิมพ์โดย American Physical Society อยู่ใน Quartile 1 ของฐานข้อมูล ISI มีค่า Journal impact factor 4.568


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.96.023524

TOP