อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะส่วนอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง