ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครผู้ช่วยวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.1. ทำปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้วิจัย
1.2 วิเคราะห์ และรวบรวบข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติการ
1.3 ติตด่อประสานการทำงานกับผู้วิจัยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1.4 สรุปประมวลจัดทำรายงานและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบให้ผู้วิจัยทราบเป็นระยะ ๆ
1.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้วิจัย

2. คุณสมบัติ
2.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์เคมี วิทยาศาสตร์ชีวเคมี วิทยาศาสตร์ชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่สามารถปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น
2.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์สำนักงานได้
2.3 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

3. อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 15,000 บาท
4. เงื่อนไข สัญญาแรก 1 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน
5. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
5.2 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

6. การสมัคร
6.1 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อาคารวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต. ไทยบุรี อ. ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 หรือ ส่งที่ e-mail namfa.se@wu.ac.th หรือ s_nampha@hotmail.com ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 – 30 กันยายน 2560

7. การคัดเลือก
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 สอบสัมภาษณ์โดยทีมผู้วิจัย (ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

8. การประกาศผลการคัดเลือก
8.1 กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
8.2 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

9. เงื่อนไขอื่น ๆ
9.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
9.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
9.3 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย

TOP