ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ประจำคลินิกกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 23/2560 ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ประจำคลินิกกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 23/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
ก. รายชื่อ
001 นางสาวศรีสุวรรณ นพรัตน์
002 นางสาวศิริวรรณ บริพัฒ
003 นางสาวไฮฟะ สาแม

ข. การสอบ : สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการวิชาชีพ
ค.กำหนดการสอบ : สำนักวิชาฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP