ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2560 โดยได้รับความสนใจจากสถาปนิกวิชาชีพ วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมกว่า 125 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รุ่นที่ 1 จัดอบรมระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 ณ ห้องจงกลนี โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 2 จัดอบรมระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสงขลา โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รุ่นที่ 3 จัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสงขลา โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รุ่นที่ 4 จัดอบรมระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องCo-working space โรงแรมBlu monkey hub and hotel อ.เมือง จ.ภูเก็ต
รุ่นที่ 5 จัดอบรมระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องCo-working space โรงแรมBlu monkey hub and hotel อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ จากบริษัท VR Digital จำกัด เป็นวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรม Autodesk Revit อาจารย์พิเศษบรรยายให้แก่บริษัทและมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เกี่ยวกับโปรแกรมด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งมีผลงานวิจัย ผลงานออกแบบ และผลงานเขียนมากมาย และคุณชนชัย กุลจิตติภาคย์ จากบริษัท VR Digital จำกัด ร่วมเป็นวิทยากร

การอบรมนี้มีการแนะนำ Software Autodesk Revit 2017 การเขียนกริดเสาและผนัง การใส่ Room และการคิดพื้นที่ห้อง การใช้คำสั่ง Modify ต่างๆ การใส่ประตูและหน้าต่าง การใส่พื้น การใส่ฝ้าเพดาน การใส่เฟอร์นิเจอร์และแสงสว่าง การทำทัศนียภาพและการ Render การจัด Sheet การทำเอกสารแบบ การพิมพ์และการพิมพ์แบบ ซึ่งหลังการอบรมดังกล่าวผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ รวมทั้งมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศา-3/

TOP