ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 แล้ว นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ผู้ผ่านคัดเลือก คือ นายชาญวิทย์ วุ่นเนียม

สำรอง คือ นางสาวยุวพร รักษ์ล้วน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานในวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม อาคารส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช หากไม่มาในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์


TOP