สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เจรจาความร่วมมือด้านการวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อจัดตั้ง Research Excellence Center for Meiloidosis and Infectious Disease