ข่าวการศึกษา

นักศึกษา 12 สถาบันทั่วภาคใต้ ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมที่ ม.วลัยลักษณ์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และภาคีเครือข่าย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ รุ่นที่ 4 (ภาคใต้) โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช มีผู้นำนักศึกษาจาก 12 สถาบันทั่วภาคใต้เข้าร่วมจำนวน 94 คน

นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวในพิธีเปิดการอบรมว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสร้างการตระหนักรู้ สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่มีบทบาทในเชื่อมโยงเรื่องดังกล่าวระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ซึ่งศูนย์คุณธรรมได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อตรงแก่เยาวชนนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จึงได้จัดโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุม 4 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษา พัฒนาผู้นำเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่สำคัญเยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรม มีอัตลักษณ์ด้านความซื่อตรง ทั้งต่อตนเอง ต่อหน้าที่และต่อบุคคลทั่วไป นำไปสู่การขยายผลต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ในส่วนของภาคใต้การอบรมจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2560 โดยมีนักศึกษาจาก 12 สถาบันทั่วภาคใต้เข้าร่วม ประกอบด้วย ม.วลัยลักษณ์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ม.ฟาฏอนี วิทยาลัยชุมชน จ.ระนอง วิทยาลัยชุมชน จ.พังงา มรภ.ยะลา ม.เทคโนโลยีภาคใต้ ม.ตาปี มทร.ศรีวิชัย สงขลา และ มทร.ศรีวิชัย นครศรีฯ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP