นักศึกษา 12 สถาบันทั่วภาคใต้ ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมที่ ม.วลัยลักษณ์