10-11 ตุลาคม 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "10th International conference on plasma science and applications (ICPSA) 2017”