นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน คว้ารางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ