ข่าวเด่น

นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน คว้ารางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจนางสาวสุธาทิพย์ เซ่งกำเหนิด นางสาวสุทิสา ยูงทอง นางสาวโศรดา แก้วบำรุง นางสาวจันทร์สุดา แป้นคง และนางสาวอังคณา อ้นทอง นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอาจารย์ชนวัฒน์ ขุณหวิกสิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยในการนี้นักศึกษายังได้รับโล่รางวัล เงินรางวัล พร้อมหนังสือหนึ่งชุดเพื่อใช้ในการเพิ่มเติมความรู้ต่อไป 

ประมวลภาพ

TOP