ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 26/๒๕60 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 26/๒๕60 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้
ก. รายชื่อ
001 นายพรชัย ยิ่งประดิษฐ์
002 นายวีรพล ทิวคง
003 นายนิวัตน์ แสงสุริวงศ์
004 นายเริงวุฒิ เชาวลิต
ข. กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริหารทรัพย์สินจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP