ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 32/๒๕60 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 4 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวนิฺธิวรรณ พรมแก้ว
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองลำดับ 1 คือ นางสาวปานฤทัย ไชยสิทธิ์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองลำดับ 2 คือ นางสาวรถพร พละศึก

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP