ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมมนาการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล นักประชาสัมพันธ์ทั่วภาคใต้กว่า 50 หน่วยงานเข้าร่วมส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรประจำปี 2560 “การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล" เพื่อให้นักประชาสัมพันธ์นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตัวเอง โดยได้รับเกียรติจาก นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กลยุทธ์การสื่อสารภาพลักษณ์จังหวัด” โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และอาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า การสื่อสารองค์กรในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในยุคที่การสืื่่อสารดิจิทัลเข้ามาครอบงำสื่อกระแสหลัก ทำให้หลายๆ สื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ ทีวี วิทยุ ในอนาคตอาจจะหายไป และมีสื่อดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ ทุกคนไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสื่อแบบเก่า แต่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้ด้วยตัวเอง สามารถสื่อสารกับคนต่างๆ ทั่วโลกได้ ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมทุกคน ได้ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้กลยุทธ์การทำงานด้านสื่อสารองค์กรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช วิธีการทำงานที่เป็น Best Practice ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลยุทธ์เคล็ดลับในการทำงานจากผู้ปฏิบัติจริง รวมทั้งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรภายในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงบุคลากรของ ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งจะเป็นเครือข่ายการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมกันต่อไปในอนาคตด้วยด้าน นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา กล่าวตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษว่า การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชของตนมุ่งเน้นการปฏิบัติราชการโดยน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชนและการพัฒนาคนเป็นสำคัญ นับเป็นกระบวนการทำงานแบบบูรณาการและกระบวนการคิดบนรากฐานของ“การเข้าใจมนุษย์” ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากความเข้าใจ ศึกษาผู้คนด้วยการสังเกต (Design Thinking) ที่ในปัจจุบันเป็นแนวทางที่นานาชาติต่างยอมรับและใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงปัญหาระดับโลก โดยการถอดหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ที่ใช้ทรงงานผ่านโครงการพระราชดำริ

กิจกรรมแรกที่ได้เข้ามาบริหารงานราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ “กิจกรรมผู้ว่าฯเดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้รับใช้คนคอน” ที่เป็นการบริหารงานแบบเก่าที่ใช้ได้ผลมาตลอด คือการลงพื้นที่ไปกินอยู่ และนอนค้างคืนในหมู่บ้านต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาและเสียงสะท้อนถึงแนวทางความต้องการที่แท้จริงของประชาชน รวมทั้งการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่และความต้องการ โดยกิจกรรมดังกล่าวทำให้ส่วนราชการ/ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถกำหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาได้ตรงจุดเพราะมีความเข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงด้านอาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนสื่อสารองค์กรจัดการสัมมนา“การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล" ขึ้น เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเพื่อสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรในสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในทศวรรษนี้ ทุกคนสามารถเป็นได้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารในเวลาเดียวกัน สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ผ่านสื่อในหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะ Social Media ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์/นักสื่อสารองค์กรมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เรื่องการใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อการสื่อสารองค์กรทั้งนี้การจัดประชุมสัมมนาดังกล่าว ยังมีการบรรยายให้ความรู้และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลากหลาย อาทิ การจัดบรรยายในหัวข้อ Thailand 4.0 และมหาวิทยาลัย 4.0 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล โดย อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ และการใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อการสื่อสารองค์กร โดย นายชาลี แก้วรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล สื่อมวลชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจาก 50 หน่วยงาน จำนวน 100 คน และจาก 25 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมรวมประมาณ 150 คน

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP