ข่าวเด่น

อธิการบดีฯ ม.วลัยลักษณ์ มอบโล่และเกียรติบัตรชื่นชมคุณค่านักศึกษาโครงการ International Buddyศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรชื่นชมคุณค่านักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ International Buddy ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนางสาวณัฐกานต์ ชูแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Buddy Award 2017 และนักศึกษาได้รับเกียรติบัตรชื่นชมคุณค่า อีกจำนวน 16 รางวัล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ได้แสดงความยินดีพร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมกล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ International Buddy ทุกคน ที่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่ประทับใจต่อ เพื่อนนักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้ามาเรียนและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของตนเองควบคู่กันไปและอยากให้ทุกคนไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาฝึกฝนด้านภาษาของตนเอง ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้ทุกสำนักวิชาคัดนักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาร่วมโครงการนี้เพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้มีความสามารถได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองด้านภาษาให้ดียิ่งขึ้นและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาคนอื่นๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศของความเป็นนานาชาติ นักศึกษาทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแล ศูนย์กิจการนานาชาติ กล่าวว่า นักศึกษาโครงการ International Buddy เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 1 โดยปฏิบัติหน้าที่เป็น Facilitator และทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและได้รับคะแนนการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมค่ายในระดับ 4.70 จากคะแนนเต็ม 5 หรือระดับมากที่สุด ทั้งนี้ โครงการ International Buddy ประจำปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน นักศึกษาเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย และพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ อันได้แก่ The 1st and 2nd International Buddy Workshop, WU-YSEALI Debate Camp 2016, Loy Krathong Workshop, Japan-Thai Friendship Mangrove Planting กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากนานาประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อเมริกา ฝรั่งเศส รวมถึงกิจกรรม Campus Tour และ City Tour และการเข้าฟังบรรยายพิเศษ เช่น Study in France, International Forum “NASA Scientist”

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP