อธิการบดีฯ ม.วลัยลักษณ์ มอบโล่และเกียรติบัตรชื่นชมคุณค่านักศึกษาโครงการ International Buddy