ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จับมือ Yokohama University of Pharmacy ลงนามความร่วมมือด้านเภสัชศาสตร์ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือกับYokohama University of Pharmacy ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ จัดสัมมนา พร้อมพัฒนาหลักสูตรและการทำวิจัยร่วมกัน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ และ Professor Dr. Azuka Tsuzuki, Vice President of Yokohama University of Pharmacy (YUP) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเภสัชศาสตร์ ระหว่าง ม.วลัยลักษณ์และ YUP เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ การประชุมสัมมนา การพัฒนาหลักสูตรและการทำวิจัยร่วมกัน โดยมีเภสัชกรหญิง ดร. จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และ Prof. Dr. Kiyomi Sadamoto ลงนามเป็นพยาน และมีผู้แทนจากโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผู้แทนจากโรงพยาบาลท่าศาลา ตลอดจนผู้บริหารและคณาจารย์และนักศึกษาจาก ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่มหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งจะได้ร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาทางเภสัชกรรม เพื่อผลิตบัณฑิตตอบสนองวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเป้าหมายอย่างชัดเจน ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเภสัชกรทุกคนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อนำความรู้และวิชาการไปช่วยพัฒนาผู้คนในชุมชนและประชาคมโลก ทั้งนี้ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับชั้นนำของประเทศ ซึ่งปีที่ผ่านมาบัณฑิตสามารถสอบผ่านความรู้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ของสภาเภสัชกรรมอยู่ใน 5 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีผลการสอบสูงสุด โดยได้คะแนนภาพรวมทั้ง MCQ และ OSPE รวมกันคิดเป็น 95 %

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และเชื่อมั่นว่าการลงนาม MOU กับYokohama University of Pharmacyจะนำมาซึ่งประโยชน์และความสำเร็จในอนาคตProfessor Dr. Azuka Tsuzuki กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและตื้นตันใจในการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งแรกนี้ และประทับใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่น ในส่วนของมหาวิทยาลัย Yokohama University of Pharmacy เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Tsuzuki Education Group ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มองค์กรทางการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 61 ปี ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1956 กลุ่ม Tsuzuki Education Group ประกอบด้วย 6 มหาวิทยาลัย 12 Junior Colleges และมีวิทยาลัยอาชีวศึกษา (Vocational School) โรงเรียนมัธยมปลาย 3 โรง โรงเรียนมัธยมต้น โรงเรียนอนุบาล 4 โรง และโรงเรียนบริบาล ปัจจุบันมีความร่วมมือกับประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เกาหลี จีนใต้หวันเวียดนาม ออสเตรเลีย แคนาดา อเมริกา และประเทศไทย สำหรับ Yokohama University of Pharmacy มีอายุ 11 ปี

ด้านเภสัชกรหญิง ดร. จิราพร ชินกุลพิทักษ์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทางด้านวิชาการร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน โดยต้องการขับเคลื่อนให้เกิดให้เกิดเครือข่ายระหว่างนักศึกษา และบุคลากร การสร้างเครือข่ายการเรียนการสอน การวิจัยและด้านวิชาการอื่นๆ พร้อมทั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรร่วมกัน พัฒนาและสนับสนุนการวิจัย การประชุม สัมมนา การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ตลอดจนการช่วยเหลือในการจัดหาแหล่งทุนภายนอกด้วย ซึ่งเอ็มโอยูดังกล่าวจะมีระยะเวลา 3 ปี

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
แปลโดย นางจิราพร กาฬสุวรรณ ศูนย์กิจการนานาชาติ

TOP