ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมจัดทำโครงการ Asean Local Governance การบริหารจัดการเมือง : บทเรียนและประสบการณ์นักการเมืองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมจัดทำโครงการ Asean Local Governance การบริหารจัดการเมือง : บทเรียนและประสบการณ์นักการเมืองท้องถิ่น เชิญนักการเมืองท้องถิ่น ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมพัฒนาเมือง รองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดนครศรีธรรมราชในอนาคต โดยได้จัดการแถลงข่าวโครงการดังกล่าวขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ประธานนำแถลงข่าว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ และ ดร.อภิชาติ การิกาญจน์ ที่ปรึกษาอธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัย กล่าวว่า ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีการแบ่งการปกครองเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการปกครองส่วนท้องถิ่นมาก ทำให้การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศเหล่านั้น มีความเป็นอิสระสูง ดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียมกันในทุก ๆ ด้าน มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีธรรมาภิบาลสูง บริหารงานด้วยความเที่ยงธรรม โปร่งใส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษา เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการ จึงมีความตั้งใจที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในพื้นที่อำเภอท่าศาลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการทำวิจัย พัฒนาเมือง จัดทำผังเมือง ให้มีความพร้อมสอดคล้องกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในอนาคต มีบริการระบบสาธารณูปโภคที่ครบถ้วนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้จัดทำโครงการ Asean Local Governance การบริหารจัดการเมือง : บทเรียนและประสบการณ์นักการเมืองท้องถิ่นขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมพัฒนาเมืองทั้งอำเภอท่าศาลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอท่าศาลา เพื่อรองรับการเปิดให้บริการของโรงพยาบาลศูนย์แพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในช่วงปลายปี 2563 ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการประชาชนได้กว่าล้านคนต่อปี เพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่ประชาชนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพระดับสากล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความตั้งใจที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเมืองท่าศาลาให้รับกับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยที่กำลังจะมีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 750 เตียง และด้วยนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งให้เป็นมหาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบระดับสากล มีความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆ รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรระดับโลกอีกมากมาย การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานระดับสากลจึงเป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยจะต้องทำให้สำเร็จและมหาวิทยาลัยอยากให้จังหวัดนครศรีธรรมราชและเมืองท่าศาลาเป็นบ้านเมืองที่มีการพัฒนาสามารถรองรับแขกผู้มาเยือนระดับโลกได้ด้วย การพัฒนาให้พื้นที่ชนบทมีความเป็นเมืองเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาด้านวิชาการ จึงต้องเตรียมแผนล่วงหน้ารองรับการเติบโตของเมืองนครศรีธรรมราชในอีก 20-50ปี ข้างหน้า

ด้าน ดร.อภิชาติ การิกาญจน์ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า ในวัน ศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 นี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เชิญนักการเมืองท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช กว่า150 คน มาเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในภาคเช้ามีการปาฐกถาเรื่องการเมืองท้องถิ่น ภาคบ่าย แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็น 5 กลุ่ม เพื่อหารือเรื่องการบริหารจัดการ ความสัมพันธ์กับอำนาจส่วนกลาง ภาคพลเมือง ภาคประชาสังคม และผลงานทางการเมือง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในไปสู่การพัฒนาเมืองในอนาคต

ประมวลภาพ

ข่าว ชลธิชา ปานแก้ว
ภาพ ธีรพงศ์ หนูปลอด
ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP