มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมจัดทำโครงการ Asean Local Governance การบริหารจัดการเมือง : บทเรียนและประสบการณ์นักการเมืองท้องถิ่น