ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล) เจ้าหน้าที่เวชระเบียน พนักงานเภสัชกรรม สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 25/2560 บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
100 นางสาวจุฑาพร จูประจบ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
007 นางยุวะดี เอี่ยมต้นเค้า

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก -

3. ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
001 นางสาวเรวดี เยี่ยมแสง

ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน (ตำแแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล) มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการเรียนภาษา อังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจำนวน 2 รายวิชา โดยต้องผ่านในระดับคะแนน B ขึ้นไป ในกรณีที่ผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างทำงาน

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP