ประกาศผลคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล) เจ้าหน้าที่เวชระเบียน พนักงานเภสัชกรรม สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์