แจ้งผลการคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer)