ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ไฮไลท์ความสำเร็จด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีงบประมาณ 2560

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณนักวิจัย สำนักวิชา ศูนย์ และหน่วยงานต่างๆ ที่รวมบริการ ประสานภารกิจ นำไปสู่ความสำเร็จด้านการวิจัย ให้กับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2560 ทั้ง 5 ด้าน เสริมฐานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ดังนี้

1 ด้านนักวิจัย: คณาจารย์ได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thailand Toray Science Foundation และ Global Young Scientist Summit

2 ด้านบทความวิจัย: จำนวนตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสะสมรวมในฐานข้อมูล Scopus เกิน 900 บทความ โดยในปีนี้มีจำนวนในระดับ 0.25 paper per capita และมีบทความ 12 เรื่องที่ได้ตีพิมพ์ ในวารสารที่มีค่า ISI impact factor มากกว่า 4

3 ด้านการประชุมวิชาการและวารสาร: มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการมากกว่า 10 รายการต่อปี และเป็น"บ้าน" ของวารสารคุณภาพในฐาน TCI 4 วารสารและ ฐาน Scopus 1 วารสาร

4 ด้านทุนวิจัย: มหาวิทยาลัยได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มมากกว่าทุกปี สูงถึง 110 ล้านบาท

5 ด้านเครือข่ายวิจัย: มหาวิทยาลัยเป็นแม่ข่าย สกอ. ภาคใต้ตอนบน รับผิดชอบ Innovation Hub:
Creative Economy เพิ่มเติมจาก เครือข่ายวิจัยฯ ชุมชนฐานราก และ เครือข่ายวิจัยฯ เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังร่วมดำเนินโครงการใหม่ของประเทศได้แก่ Talent Mobility, Innovative Startup, Research for Community และ ทุนท้าทายไทย: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/chitnarong.siri/videos/1983253405220354/

TOP