การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตผ่านกระบวนการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน