ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตผ่านกระบวนการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ตอนบนเพื่อรองรับระบบการเรียนการสอนแบบ Work-Integrated Learning: WIL กิจกรรมที่ 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตผ่านกระบวนการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน ณ โรงแรมโนราบุรี รีสอร์ท และสปา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการบนเกาะสมุยเข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 50 คน โดยภายในโครงการแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ

1. Continuing & Strengthening the WBL SAMUI MODEL
การขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้โครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน (สมุยโมเดล) โดย อาจารย์สุนทร บุญแก้ว หัวหน้าโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน นำเสนอและร่วมอภิปราย เรื่อง “การเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อน และสร้างความเข้มแข็งให้โครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน รุ่นที่ 5 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี และ การระดมความเห็น หัวข้อ “การวางแผนและสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพบัณฑิตภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ควบคู่การทำงานให้ต่อเนื่องและยั่งยืน” ระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีการเสนอแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 4 ด้านคือ

1.1 ควรมีการเตรียมความพร้อมของห้องเรียน (โรงเรียนในโรงแรม) และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการทำงานจริงมากที่สุด
1.2 เนื่องจากมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นซึ่งมากเกินกว่าจำนวนของนักศึกษาเพราะฉะนั้นต้องมีแนวทางในการคัดกรองสถานประกอบการใหม่ที่เข้าร่วมและในขณะเดียวกันก็ตัดสิทธิ์สถานประกอบการเก่าๆ ที่ไม่เคยให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
1.3 ควรมีการออกแบบการประเมินกลางร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการเพื่อให้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาได้มาตรฐาน
1.4 ควรมีการอบรม Train the Trainner เพื่อเสริมทักษะทางด้านวิชาการและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับพี่เลี้ยงที่คอยดูแลและสอนงานนักศึกษาในสถานประกอบการ

2. Re-thinking, Committing & Networking for WIL Engagement
การคิดใหม่ทำใหม่ มุ่งมั่น และสร้างเครือข่ายเพื่อการผลิตบัณฑิตและจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานร่วมกัน โดยกิจกรรมในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศักดิ์ชัย ปิ่นเพ็ชร ที่ปรึกษาอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี บรรยายพิเศษและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่อง “การบุกเบิก ริเริ่ม และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ Work-Integrated Learning (WIL) ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ” ในประเทศไทย และกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาและอภิปราย เรื่อง “มุมมอง ความคาดหวัง และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตผ่านกระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ” ซึ่งนำเสวนาและอภิปราย โดย อ.ดร. รุ่งรวี จิตภักดี คุณกฤษณา พรหมเกาะ คุณศิราณี อนันตเมฆ คุณเจริญ รุ่งเรือง คุณวรรณา ริวรรณ อ.ดร. วิชชุตา มาชู อ.ปวิธ ตันสกุล และ อ.ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WMS.BTEDC/media_set?set=a.1410685185715990.1073741891.10

TOP