ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 40/๒๕๕4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายวิชชุกร ด่านเดชา
- ผู้ผ่านการคัดเลือสำรอง คือ นายวิภาค ดวงแก้ว


TOP