ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยพัฒนาองค์กร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 38/๒๕๕4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยพัฒนาองค์กร จำนวน 10 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
1. นางสาวอัจฉรา ทองนาค
2. นางลักขณา สาแม็ง

- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวนันท์นภัส ราชประดิษฐ์

 


TOP