ขอเชิญชมดนตรีในสวน “Pride of Walailak” เพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์