ข่าวทั่วไป

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาผ่านการรับรองจาก อบก. (องค์กรมหาชน) ให้เป็นห้องสมุด Carbon Neutral แห่งแรกในภาคใต้ตามที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้สมัครเข้าร่วมโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อแสดงว่าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาครวมลดลง ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ ได้เข้ารับรางวัลจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) องค์การมหาชน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

อนึ่ง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากเป็นหน่วยงานให้บริการขนาดใหญ่ และด้วยภาระหน้าที่ซึ่งเป็นห้องสมุดซึ่งจะต้องเปิดให้บริการนอกเวลาทำการแก่นักศึกษาที่ใช้ชีวิตเรียนรู้อยู่อาศัยภายในมหาวิทยาลัย จึงทำให้ศูนย์บรรณสารฯ มีสถิติการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าทุกหน่วยงาน ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่มาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง กระดาษ น้ำประปา ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมขององค์กรนั้นๆ เป็นส่วนใหญ่

อย่างไรก็ตามในปี 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารฯ ได้ดำเนินโครงการลดการใช้กระแสไฟฟ้าในหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น กำหนดโซนการปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดแอลอีดี และการใช้โซล่าเซลล์ทดแทนการเปิดไฟแสงสว่างในเวลากลางคืนบริเวณโรงจอดรถและด้านหน้าอาคาร ผลจากการทำโครงการสามารถลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าภายในอาคารลงได้เกินครึ่งของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของปีที่ผ่านมาในรอบ 6 เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2560 หรือลดได้ถึง 1,044,007 บาท

TOP