ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาผ่านการรับรองจาก อบก. (องค์กรมหาชน) ให้เป็นห้องสมุด Carbon Neutral แห่งแรกในภาคใต้