ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนายช่างซ่อมบำรุง และพนักงานภูมิทัศน์ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ตามที่ศูนย์บริหารทรัพย์สินฯ ได้เปิดรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว
ในตำแหน่งนายช่างซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์ จำนวน 3 อัตรา มีบุคคลที่
"ผ่านการคัดเลือก" ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.ตำแหน่งนายช่างซ่อมบำรุง จำนวน 2 ท่าน คือ
- นายณัฐพงศ์ สุขสบาย
- นายเริงวุฒิ เชาวลิต

2.ตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์ จำนวน 2 ท่าน คือ
- นายสมชาย สมศักดิ์
- นายวินัย เอียดเหตุ

TOP