ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ รุ่น 5 วันที่ 23-24 ก.พ.55

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ รุ่น 5 ในวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
 
ผู้เข้าอบรมจะได้พัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก อาทิ การฝึกสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน การสร้างความเชื่อมั่นภายในตนเองเพื่อเสริมเสน่ห์และความประทับใจกับบุคคลรอบข้าง การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น การมีความคิดเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีความคิดเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ การแต่งกาย การแต่งเสริม หน้า ผม ให้ดูดีเหมาะสม การวางตัว มารยาทในการเข้าสังคม การแสดงออก การสนทนา ที่มีอัธยาศัย สุภาพ อ่อนโยน เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้คบค้าสมาคม ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรต่อสายตาบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดียิ่ง ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยากรบรรยาย โดยอาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

 

 


TOP