ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ (สาขาวิชาอุสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ) สำนักวิชาการจัดการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 27/2560 ตำแหน่งนักวิชาการ (สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ) สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 27/2560 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ก. รายชื่อ
001 นางสาวสุวรรณี ภู่ภักดีพันธ์
002 นางสาวกรกมล เกตุด้วง
003 นางสาวเกศวรินทร์ ด่านวิทยากุล
004 นางสาวธิติญา มุสิก

ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP