ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดอันดับคุณภาพวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ในกลุ่มที่ 1

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อจัดกลุ่มคุณภาพวารสารไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในกลุ่มที่ 1

ประกาศผลจากศูนย์ TCI http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Download/evaluation_60/กลุ่ม 3 เป็นกลุ่ม 1.pdf


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP