ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 36/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 36/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. อาจารย์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน
- ตำแหน่งที่ 1 (ด้านประชากรศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ การสาธารณสุข ปรัชญาสาธารณสุข การ
ประเมินผลกระทบสุขภาพ) : ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น
- ตำแหน่งที่ 2 (ด้านอนามัยชุมชน การวิจัยทางสาธารณสุข วิทยาการส่งเสริมสุขภาพ โภชนศาสตร์
สาธารณสุข การกำหนดอาหาร สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา) : ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ เบื้องต้น
- ตำแหน่งที่ 3 (ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) : ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น
- ตำแหน่งที่ 4 (ด้านการจัดการข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ การบริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร์ ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ ชีวสถิติ สถิติ หรือสถิติประยุกต์) : ไม่มีผู้สมัคร

2. อาจารย์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ก. รายชื่อ : ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
ค. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

3. อาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ตำแหน่งที่ 1 (ด้านอาชีวอนามัย) : ยังไม่พิจารณาโดยมหาวิทยาลัยจะขยายเวลารับสมัครออกไปอีกระยะหนึ่ง
- ตำแหน่งที่ 2 (ด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา) : ไม่มีผู้สมัคร


TOP