ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม คณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา หน้าพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความอาลัยครั้งสุดท้าย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานชื่ออัน เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นชื่อของมหาวิทยาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าวันเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและชาวท่าศาลา ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลาอีกด้วย

อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดทำและส่งมอบดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” จำนวน 12,500 ดอก ให้แก่อำเภอท่าศาลา พร้อมจัดนิทรรศการแสดงภาพพระราชประวัติและภาพพระราชกรณียกิจที่สำคัญ การแสดงมหรสพ/วัฒนธรรมไทย จำนวน 2 ชุด และสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาเป็นจิตอาสา จำนวน 200 คน เพื่อทำหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวก บริการเครื่องดื่ม อาหาร และของที่ระลึก ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 อีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP