ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 48/2560 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 48/2560 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก จำนวน 2 อัตรา : ไม่มีผู้สมัคร
2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขากายภาพบำบัดทางระบบประสาท จำนวน 1 อัตรา : ไม่มีผู้สมัคร
3. ตำแหน่งอาจารย์ สาขากายภาพบำบัดทางการกีฬา จำนวน 1 อัตรา
ก. รายชื่อ : นายกนก เตียประพงษ์
ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
ค. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP