โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ปิิดให้บริการระหว่างเวลา 08.00-12.00 น วันที่ 23 พ.ย 60