คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี