ข่าวทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์การรับทุนการศึกษา

สำหรับโรงพยาบาล/สถานบริการสุขภาพ ที่มีความประสงค์ เป็นผู้ร่วมผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ ใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161

ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
อาจารย์อรเพ็ญ สุขะวัลลิ โทร.075-672101-2 ต่อ 2107

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/nursing41

TOP