ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นำเสนองานวิจัยTrajectory of Middle Class Muslim in Southeast Asia

กลุ่มวิจัยอิสลามศึกษาฯ สำนักศิลปศาสตร์ มวล. จะจัดเวทีเพื่อนำเสนองานวิจัยTrajectory of Middle Class Muslim in Southeast Asia : Religious Expression in Public Sphere of Indonesia, Malaysia and Thailand วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น ณ ห้องระเบียงบรรณฯ1 อาคารศูนย์บรรณาสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

TOP