ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญท่านส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดหัวข้อการประชุมวิชาการดังนี้
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม
- หัวข้อพิเศษ : งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
- หัวข้อพิเศษ : Creative Innovation

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว หรือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567
โทรสาร 0-7567-3553
e-mail : wuird.walailak@gmail.com
website : https://research.wu.ac.th

หมดเขตรับบทความวันที่ 15 ธันวาคม 2560


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://research.wu.ac.th

TOP