ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ปี 60 มีมูลค่ารวมกว่า 12 ล้านบาท