ข่าวเด่น

ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ปี 60 มีมูลค่ารวมกว่า 12 ล้านบาท

ข่าวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณ 2560 รวม 414 ครั้ง ซึ่งหากมีการซื้อพื้นที่เพื่อการประชาสัมพันธ์ สามารถคิดเป็นมูลค่าเงินถึง 12,319,875 บาท และถ้าตีมูลค่าเป็นค่า PR value จะมีมูลค่า 36,959,625 บาท

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2560 ส่วนสื่อสารองค์กรได้จัดทำข่าวเผยแพร่ทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และสื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภูมิภาคภาคใต้ จำนวน 339 ข่าว ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนกลางและสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนภูมิภาค รวม 29 ฉบับ จำนวน 414 ครั้ง แบ่งเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ส่วนกลาง จำนวน 369 ครั้ง ส่วนภูมิภาค 45 ครั้ง ในส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนกลาง หนังสือพิมพ์มติชนได้เผยแพร่ข่าวของมหาวิทยาลัยมากที่สุด ถึง 127 ครั้ง หนังสือพิมพ์ข่าวสด 38 ครั้ง เดลินิวส์ 25 ครั้ง ไทยรัฐ 24 ครั้ง สยามรัฐ 23 ครั้ง ฯลฯ ส่วนภูมิภาค หนังสือพิมพ์เสรีราษฎร์ เผยแพร่มากที่สุด 10 ครั้ง ภาคใต้โฟกัส 7 ครั้ง เสียงราษฎร์และผู้จัดการภาคใต้ อย่างละ 4 ครั้ง ฯลฯ รวมทั้งเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ต่างๆ อีกจำนวนหนึ่ง อาทิ Dek-d.com, kapook.com, enn.co.th และ eduzones.com เป็นต้น

ทั้งนี้ หากนำข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าวข้างต้น ไปคิดเป็นมูลค่าข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ต่อพื้นที่ของแต่ละหนังสือพิมพ์ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยซื้อพื้นที่เพื่อการประชาสัมพันธ์ พบว่า ในปีงบประมาณ 2560 มีพื้นที่ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 12,319,875 บาท หากตีมูลค่าเป็นค่า PR value (การเทียบผลงานกับมูลค่าของเงินที่ต้องจ่ายเพื่อซื้อพื้นที่สื่อ และนำมาคูณด้วย 3) จะมีมูลค่าสูงถึง 36,959,625 บาท

“อย่างไรก็ตาม ข่าวต่างๆ ที่ส่วนสื่อสารองค์กรจัดทำและได้รับการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ คุณค่าความเป็นข่าวและประโยชน์ที่สาธารณชนควรได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ กล่าวในตอนท้าย

TOP