ข่าวการศึกษา

ศูนย์กิจการนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซียศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับนักศึกษาจาก Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น (Inbound Exchange Students) โดยมีนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร จาก UPM และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU) เข้าร่วมโครงการ กว่า 40 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พื้นที่ต่างๆในอำเภอท่าศาลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแล ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวถึงการดำเนินงานของศูนย์กิจการนานาชาติที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้ทัดเทียมระดับสากล การเห็นถึงความสำคัญจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศต่างๆทั่วโลก โดยได้มีกิจกรรมที่สานความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศ อาทิ กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ที่มีนักศึกษาจาก 21 ประเทศเข้าร่วม และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีประสบการณ์ ในการทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนนักศึกษาชาวต่างชาติ โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมโครงการ อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่ทั้งสองมหาวิทยาลัยในการประสานความร่วมมือด้านต่างๆต่อไปในอนาคต

กิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย กิจกรรม Campus Tour นำชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรม City Tour เยี่ยมชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรม WU-UPM Tree Planting การปลูกต้นไม้ ณ บริเวณโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยนักศึกษาทั้งสองประเทศ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ รอบโรงพยาบาล กว่า 150 ต้นกิจกรรม WU & UPM Beach Cleanup และ Beach Cleanup ครั้งที่ 1 ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณชายหาด ชุมชนบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร วิทยากรจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร พร้อมด้วยนักศึกษาอาสาสมัคร จำนวน 15 คน จาก WU Marine Protection Clubกิจกรรม English Camp (Day Camp) ค่ายวันภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดสโมสร โดย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. พัชรี อิ่มศรี จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรมเยี่ยมชมฟาร์มสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ โชติพันธ์ วิทยากรจากสำนักวิชาเทคโนโลยีเกษตร ชมการทำฟาร์มแบบพอเพียงและระบบ Aquaponics System

ประมวลภาพ

TOP