ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560”คณาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้ Rubric ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้นโดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.คริสโตเฟอร์ ลี จอห์นสัน รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการคิดเชิงวิพากษ์ เป็นวิทยากร

การอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของเหล่าคณาจารย์ในการจัดเตรียมแผนการสอนในรายวิชาเคมีต่างๆ และมีการติดตามผลการประเมินการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเรียนการสอนมาตรฐานสากล นอกจากนี้การประยุกต์ใช้ Rubric ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตได้อีกด้วย

TOP