คณาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560”