ข่าวเด่น

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือร่วมทางวิชาการ ระหว่าง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยมี อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นพ.ฉัตรชัย ศรีนามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมลงนาม พร้อมด้วย เภสัชกรหญิงศิราณี ยงประเดิม หัวหน้าสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรธนวัฒน์ คงยศ และ เภสัชกรหญิงวรัชยา ช่วยกาญจน์ อาจารย์สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเภสัชกรหญิงยุพา วิภาสวัชรโยธิน หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รวมทั้งตัวแทนจากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงนามความร่วมมือเป็นครั้งแรกกับทางโรงพยาบาล คาดว่า จะสามารถสนับสนุนและร่วมมือทางวิชาการซึ่งกันและกันตลอดระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้การพัฒนาระหว่าง 2 หน่วยงาน ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการทำงานร่วมกัน การพัฒนางาน การฝึกงานวิชาชีพ และด้านอื่นๆ

อนึ่ง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 500 เตียง ที่มีความทันสมัย มีบุคลากรทางการแพทย์สาขาเฉพาะทางจำนวนมาก สถานที่ตั้งมีความเหมาะสมในการให้บริการและมีการพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีเภสัชกรทั้งสิ้นจำนวน 31 คน แพทย์ 52 คน พยาบาล 440 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://pharmacy.wu.ac.th/?p=1332

TOP