พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือร่วมทางวิชาการ ระหว่าง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์