มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”