ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ร่วมกับ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางกอบสุข อรชร บุคลากรจากส่วนกิจการนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีลงนามการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศร่วมลงนามทั้งสิ้น 16 สถาบัน อันเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP องค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพในชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ SMEs StartUp และอื่นๆ ให้ก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีธนาคารออมสินเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และร่วมขับเคลื่อนในแนวทางการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” เน้นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชน ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประชาชน หรือกลุ่มชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์ และบริการให้มีศักยภาพ มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่ตอบสนองความต้องการของตลาด ด้วยการนำนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 16 แห่ง เข้าไปเรียนรู้กับชาวบ้านเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคารออมสินตั้งแต่ปี 2558 – 2560 ด้วย

ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะมีอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นแกนหลักในการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสู่ชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับให้เป็นธุรกิจที่เข้มแข็ง และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ต่อไป

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP