ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้่งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป 1/2560 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร นั้น มหาวิิทยาลัยได้ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบ ดังนี้

ก.รายชื่อ
001 นางสาวอัสมาอ์ ชูลิกร
002 นายราเชนทร์ คุ้มสังข์
101 นางสาวสโรชา สมัยชูเกียรติ์

ข.สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
1. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
2. วิชาภาษาไทย : สอบสรุปความและเขียนเรียงความ

ค.กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

TOP