นักกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับทุนนักกีฬาด้านความเป็นเลิศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประจำปี 2560 มีผลงาน 6 เหรียญ จำนวน 4 คน