ข่าวสุขภาพและกีฬา

นักกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับทุนนักกีฬาด้านความเป็นเลิศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประจำปี 2560 มีผลงาน 6 เหรียญ จำนวน 4 คนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักศึกษาของสถาบัน ในพื้นที่ภาคใต้และทั่วประเทศโดยการใช้กีฬาสื่อ โดยในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ใช้กีฬาปันจักสีลัต พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพ ไปสู่ความเป็นเลิศก้าวขึ้นไปตัวแทนทีมชาติ และได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันศูนย์กลางในการดำเนินการนั้น ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคใต้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 9 ศูนย์

ในการนี้ งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษาได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านกีฬาและสุขภาพ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการพัฒนากีฬาปันจักสีลัตในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม และเข้าร่วมการแข่งขันทั้งระดับประเทศและนานาชาติ โดยได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนนักกีฬาด้านความเป็นเลิศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 4 คน คนละ 1,500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ดังนี้

1.นางสาวอัสริง มามะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์

2.นายอานัส โตะมะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

3.นายฟารูก กอเส็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

4.นายพนมกร ประสิทธ์ศุภโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมและมีผลงานการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ประจำปี 2560 จำนวน 6 เหรียญ ดังนี้

1. การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต Asian Inter University Pencak Silat Championship 2017 วันที่ 25 – 30 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ มี 14 ทีม จาก 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย นักกีฬาปันจักสีลัต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันปันจักลีลาหญิงทีม 3 คน ( REGU) คือ 1) น.ส ณัฐทินันท์ ใจสมุทร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2) น.ส อัสริง มามะ สาขาวิชาภาษาจีน 3) น.ส โศรัยยา เงาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ปันจักลีลาชายคู่ (GANDA) เหรียญทองแดง คือ นายอานัส โตะมะ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นายฟารูก กอเส็ง สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ และ 1 เหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้หญิง รุ่น A คือ น.ส ณัฐทินันท์ ใจสมุทร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ วันที่ ๑๒-๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ได้ 2 เหรีญทองแดง ประเภทต่อสู้หญิง รุ่น B น.ส อัสริง มามะ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน และนายพนมกร ประสิทธ์ศุภโรจน์ นักศึกษาสาขาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี 2560 วันที่ 8 – 14 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ได้ 1 เหรียญทองแดง จากประเภทปันจักลีลาชายคู่ (GANDA) คือ นายอานัส โตะมะ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นายฟารูก กอเส็ง สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

ดร.นันทพงศ์ หมิแหละหมัน ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนได้กล่าวไว้ว่า อย่างไรก็ตาม ขอฝากไปยังชาว มวล.ทุกท่าน ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาปันจักสีลัต เพื่อเปิดโอกาสให้ได้เดินทางตามล่าความเป็นเลิศทางกีฬาให้ถึงเป้าหมาย และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และคอยให้การสนับสนุนในทุกๆเรื่อง

TOP