ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งวิศวกร สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้่งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ๑/๒๕๖๐ ตำแหน่ง วิศวกร สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิิทยาลัยได้ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบ ดังนี้

ก.รายชื่อ
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
๐๐๑ นางสาวดาราวรรณ มุกสิกพันธุ์
๐๐๒ นายปฐวี ช่วยสงเคราะห์

ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล
๐๐๑ นายนิติพงศ์ ราชประดิษฐ์
๐๐๒ นายณัฐภัทร แก้วบุญส่ง
๐๐๓ นายณัฐกิตติ์ รัตนพันธ์
๐๐๔ นายมงคลวิทย์ วงศ์นาถกุล
๐๐๕ นายไกรสร นิลอาสน์
๑๐๐ นางสาวกัตศิมา ดำด้วงโรม

ข. การสอบ
(๑) สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง
(๒) สอบสัมภาษณ์

ค. กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP