ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม. วลัยลักษณ์ และ Department of Environmental Engineering, Chung Yuan Christian University ประเทศไต้หวัน หารือความร่วมมือทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ อาจารย์ ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการและนักศึกษาระหว่างสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Department of Environmental Engineering, Chung Yuan Christian University ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 15/5

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน Professor Sheng-Jie You และ Assistant Professor Jheng-Jie Jiang จาก Department of Environmental Engineering, Chung Yuan Christian University ได้ร่วมพูดคุยกับนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง Application of Membrane Technology in Environmental Engineering และ Issue of Emerging Contaminants in Environment ณ ห้องโมคลาน

TOP