ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษา ป.โท MBA ถึง 30 ธ.ค..60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 3/2560 (เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -30 ธ.ค. 60

หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาทุนมนุษย์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีความรอบรู้และลุ่มลึกทางด้านวิชาการ วิจัยและการปฏิบัติที่สามารถสร้างงานนวัตกรรมใหม่ในองค์การหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

การคัดเลือก
- พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.089-6521250, 089-6521251
2. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2412, 0-7567-2208
3. ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารวิชาการไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-3103

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-mba60.php

TOP