มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษา ป.โท MBA ถึง 30 ธ.ค..60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี